گالری

قبلی بعدی گالری تصاویر بخشی از تصاویر کار در ارتفاع، تصاویر مربوط به کارهای اجرایی انجام شده در ارتفاع که به کمک پرسنل ارتفاع کاران امین انجام شده و تصاویر جهت نمایش قرار داده شد. این تصاویر شامل پروژه های اجرایی کار در ارتفاع به دست گروه ارتفاع کاران امین در سطح تهران و شهر …

گالری ادامه »